Cena PZP Wustenrot

Ak si uzatvoríte povinné zmluvné poistenie od poisťovne Wüstenrot, získavate riadne poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a to tak na území Slovenskej republiky, ako aj na území zahraničných krajín.

Poistenie platí v zahraničných štátoch tohto typu:

  • krajiny, ktoré sú členmi Európskej únie a platí v nich zelená karta, v týchto krajinách sa môžete spoľahnúť aj na plnú pomoc asistenčných služieb pri problémoch
  • krajiny, ktoré nie sú členmi Európskej únie, ale sú v Európe a sú členom Kancelárie poisťovateľov s platnosťou zelenej karty, napríklad Švajčiarsko alebo Bielorusku
  • mimoeurópske krajiny, kde platí zelená karta vzhľadom na členstvo v Kancelárii zelenej karty, napríklad Turecko, Rusko, Izrael, Tunis alebo Malta

Pokiaľ budete cestovať do zahraničnej krajiny, ktorá nie je členom Kancelárie zelenej karty, musíte si pre poistné krytie uzavrieť samostatné poistenie. PZP vám navyše nemusí pomôcť ani v prípade niektorých výluk alebo obmedzení predmetu poistenia.

Ide najčastejšie o nasledovné problémové situácie a prípady:

  • škody, ktoré utrpel vodič motorového vozidla a jeho vozidla, pokiaľ tieto škody nie sú pripoistené vo forme špeciálneho pripoistenia dojednaného k zákonnej poistke
  • škody voči osobám blízkym k poistníkovi, ide o manžela či manželku a osoby žijúce v jednej domácnosti, ale aj škody, ktoré nevznikli v súvislosti s poistnou udalosťou
  • škody vzniknuté pri motoristických pretekoch a súťažiach, škody spôsobené činnosťou vozidla ako pracovného stroja alebo škody vzniknuté pri manipulácii s nákladom

NEZABUDNITE NA POVINNOSTI

AK CHCETE VYUŽIŤ POISTNÉ PLNENIE PRI KRYTÍ ŠKÔD, NEZABUDNITE NA DODRŽANIE NIEKTORÝCH ZÁKLADNÝCH POVINNOSTI. MEDZI NE PATRIA PODANIE ÚPLNÝCH INFORMÁCIÍ, DOLOŽENIE POTREBNÝCH DOKLADOV ALEBO KONTAKTOVANIE POISŤOVNE IHNEĎ PO NASTANÍ POISTNEJ UDALOSTI.

Asistenčné služby

Pokiaľ sa rozhodnete uzatvoriť povinné zmluvné poistenie v poisťovni Wüstenrot, získavate k zákonnej poistke aj asistenčné služby. Tie môžete využiť na území Slovenskej republiky, ale aj v zahraničí a pre všetkých poistníkov sú na nadštandardnej úrovni.

Zahŕňajú pomoc pri menších aj väčších problémoch, napríklad:

  • pomoc pri zabuchnutí alebo strate kľúčov a nemožnosti otvorenia dverí, pomoc pri zámene paliva a jeho vyčerpaní alebo pomoc pri defekte na pneumatike vozidla
  • oprava vozidla na mieste, odtiahnutie alebo úschova v prípade dopravnej nehody alebo v prípade poruchy, pomoc a poradenstvo pri zadokumentovaní nehody
  • pokračovanie v ceste alebo návrat do vlasti v prípade poruchy na vozidle alebo v prípade dopravnej nehody vrátane zorganizovania ubytovania poisteného
  • v prípade krádeže vozidla zorganizovanie a úhrada ubytovania v rámci poistných limitov, prípadne zorganizovanie a úhrada pokračovania v ceste či zapožičanie vozidla

Cena, zľavy a bonusy

Jedným z dôvodov, prečo si veľa klientov uzatvorí poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú motorovým vozidlom v poisťovni Wüstenrot je možnosť získať zaujímavé zľavy, finančné bonusy a iné zvýhodnenia a to pri zachovaní štandardnej poistnej ochrany.

Pokiaľ ide o cenu za PZP Wüstenrot, tak na ňu majú vplyv:

Bonus za bezškodový priebeh: Pri výpočte ceny za povinné zmluvné poistenie v poisťovni Wüstenrot sa zohľadňuje aj bezškodový priebeh, čiže priebeh poistenia bez zavinenia škodovej alebo poistnej udalosti. Sledovaným obdobím sú posledné tri roky, pričom ak poistník zavinil 3 a viac škodových udalostí, nepoistí sa v poisťovni vôbec.

Zľavy súvisiace s poistníkom: Nižšiu cenu poistného za PZP vo Wüstenrote získajú fyzické osoby s vekom nad 26 rokov. Zároveň platí, že ak ste ako poistník nespôsobili poistnú udalosť, máte nárok na dodatočnú zľavu 5 % z ceny poistenia. V prípade právnických osôb alebo fyzických osôb do 26 rokov počítajte s vyšším poistným.

Ďalšie zľavy a zvýhodnenia: Medzi ďalšie zľavy patrí zľava za počet uzavretých zmlúv v poisťovni Wüstenrot a to aj vrátane zmlúv v stavebnej sporiteľni. Podľa počtu zmlúv viete získať k PZP dodatočnú zľavu od 5 do 10 % z pôvodnej ceny poistenia. Zvýhodnenie získate aj pre povinné zmluvné poistenie prívesu, kde PZP stojí len 9 €.

DVE MOŽNOSTI PLATENIA

V PRÍPADE UZATVORENIE POISTNEJ ZMLUVY PRE PZP V POISŤOVNI WÜSTENROT MÁTE NA VÝBER DVE MOŽNOSTI PRI PLATBE POISTNÉHO. PRVOU MOŽNOSŤOU JE PLATENIE POISTNÉHO JEDNORAZOVOU SPLÁTKOU NA CELÝ ROK, DRUHOU MOŽNOSŤOU JE PLATENIE VO FORME ŠTYROCH ŠTVRŤROČNÝCH SPLÁTOK.

Kontakt, zrušenie, výpoveď

Potrebujete získať ďalšie informácie? Chcete vedieť, ako ukončiť aktuálnu poistnú zmluvu? Alebo potrebujete nahlásiť škodovú udalosť? Pre všetky tieto prípady, ale aj mnohé ďalšie, môžete využiť telefonické či písomné kontaktovanie poisťovne.

Tu sú najdôležitejšie kontaktné údaje a informácie:

Adresa pre písomnú korešpondenciu: Karadžičova 17, 825 22 Bratislava.

Infolinka: V prípade, ak potrebujete získať viac informácií, je vám k dispozícii Call Centrum na linke 0850 60 60 60, zo zahraničia na čísle +421 2 33 06 88 00. Túto zákaznícku infolinku viete využiť každý pracovný deň v čase od 08:00 do 17:00. V tej istej dobe viete na čísle 02 33 06 88 09 získať aj informácie o stave riešenia poistnej udalosti.

Telefón pre asistenčné služby: Ak potrebujete nahlásiť poistnú udalosť z povinného zmluvného poistenia uzavretého v poisťovni Wüstenrot, môžete počas pracovných dní využiť telefonickú linku 02 33 06 88 05. V prípade, že potrebujete využiť aj servis Asistenčných služieb, môžete tak spraviť na nonstop linke 02 57 88 93 33.

Výpoveď a zrušenie: Ak ide o ukončenie a výpoveď PZP v poisťovni Wüstenrot, môžete sa obrátiť na poisťovňu písomnou formou. Žiadosť o zrušenie poistenia aj so špecifikáciou dôvodu ukončenia poistnej zmluvy môžete odoslať na korešpondenčnú adresu vyššie, nezabudnite dodržať všetky formálne aj vecné náležitosti.

Od admin