pzp kooperativa

Ak hľadáte výhodné povinné zmluvné poistenie s možnosťou získať zľavu napríklad pri ročnej platbe alebo pre niektoré kategórie vodičov, je tu pre vás zákonná poistka na auto od poisťovne Kooperativa. Tá ponúka nielen poistenie auta, ale aj PZP pre motocykel, dodávky, príves, ostatné vozidlá do 3,5 tony a tiež aj pre vozidlá nad túto hmotnosť.

Podľa toho, aké podmienky a ceny PZP uprednostňujete, môžete si v poisťovni vybrať dva balíčky s rôznym krytím a poistným limitom. Súčasťou poistenia môžu byť aj rôzne pripoistenia, napríklad pre čelné sklo, stret so zverou alebo úrazové pripoistenie posádky.

Ak hľadáte najlepší pomer medzi cenou poistenia a hodnotou, odporúčame určite uzavrieť PZP online. Kooperativa má totiž individuálne zľavy na základe parametrov vozidla aj vodiča a skúsenosti ukazujú, že bežný cenník nevie všetky bonusy zachytiť. Ideálna je teda kalkulačka, ktorá za vás porovná všetky poistenia a vy si tak vyberiete to, ktoré je najlepšie.

Parametre, podmienky a výhody

Povinné zmluvné poistenie auta a ďalších vozidiel od poisťovne PZP Kooperativa splní nielen všetky základné nároky, ale vďaka rozšíreniu pripoistení poskytuje aj nadpriemernú ochranu priamo pre vaše vozidlo. Platí to aj pre možnosť poistných limitov nad rámec zákona.

PZP KOOPERATIVA JE DOSTUPNÉ V DVOCH BALÍKOCH S ROZDIELNYM POISTNÝM KRYTÍM, PRIČOM POISTENIE KRYJE BEŽNÉ ŠKODY NA ZDRAVÍ, MAJETKU, UŠLOM ZISKU A PRÁVNYCH NÁKLADOCH.

POISŤOVŇA OKREM TOHTO ŠTANDARDNÉHO KRYTIA ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODU PRIBALÍ K PZP AJ PRIPOISTENIA, KTORÉ SÚ INAK LEN SÚČASŤOU HAVARIJNÉHO POISTENIA.

BEZ OHĽADU NA BALÍK POISTENIA POSKYTUJE POISŤOVŇA VŠETKÝM ROVNAKÉ ASISTENČNÉ SLUŽBY.

PZP Partner, čo je základný balík, má štandardné poistné plnenie, balík Europartner poskytuje aj úhradu nákladov nad zákonom vyžadovaný limit. Poistenie je bez uplatňovania amortizácie a tak uhradí plnú cenu náhradných dielov na jeho vozidle za vás. V rámci poistenia si viete poistiť aj vlastné motorové vozidlo, prípadne posádku a predmety v ňom.

Povinné zmluvné poistenie Kooperativa prináša pre vodičov nasledovné výhody:

 • vyplatenie škôd bez uplatnenia amortizácie, čiže bez krátenia poistného na základe zníženia hodnoty vozidla, čo je dôležité tak pre vás, ako aj pre druhú stranu
 • veľmi široká ponuka poistného krytia a to hlavne v prípade pripoistení týkajúcich sa nielen poistenia zodpovednosti za škodu, ale aj poistenia vášho vozidla
 • poisťovňa disponuje nielen asistenčnými službami či telefonickou infolinkou, ale tiež špeciálnou aplikáciou Help, ktorá vám pomôže napríklad aj pri nehode
 • široké asistenčné služby pri problémoch s vozidlom alebo škodovej udalosti, vrátane technickej, lekárskej a administratívno-právnej asistencie pre poistníka a vozidlo

ZĽAVY PRE ZŤP A SENIOROV

POVINNÉ ZMLUVNÉ POISTENIE OD KOOPERATIVY JE IDEÁLNE AJ PRE DVE ŠPECIFICKÉ SKUPINY MOTORISTOV. PRVOU SKUPINOU SÚ DÔCHODCOVIA A SENIORI, DRUHOU DRŽITELIA PREUKAZU ZŤP. AK SPADÁTE DO JEDNEJ Z TÝCHTO SKUPÍN, URČITE SI NECHAJTE PZP VYPOČÍTAŤ ONLINE NA MIERU.

Balíky, moduly a pripoistenie

Ak vás povinné zmluvné poistenie od Kooperativa zaujalo, na výber máte dva balíky PZP. Tie sa líšia v zásade len poistným limitom na plnenie pri škodách, k obom balíkom vám Kooperativa ale pribalí aj niektoré poistné krytia, ktoré sa týkajú priamo vášho vozidla.

Pokiaľ ide o balíky PZP, ktoré poisťovňa poskytuje, tu sú:

Balík Partner

 • tento balík je určený pre bežných vodičov a motoristov, ktorý nepatria do rizikovejšej skupiny a sami nepredpokladajú, že by mohli spôsobiť škody väčšieho rozsahu
 • v balíku Partner je limit poistného plnenia pre náhradu škôd na zdraví a nákladov pri usmrtení vo výške 5,24 milióna € bez ohľadu na počet zranených či usmrtených
 • ak ide o limit poistného plnenia pre náhradu vecných škôd a pre náhradu ušlého zisku, tu je limit 1,05 milióna €, rovnako bez ohľadu na počet poškodených
 • k balíku poskytuje poisťovňa štandardný rozsah asistenčných služieb a tiež pripoistenia úrazového a majetkového charakteru týkajúce sa posádky a vozidla

Balík Europartner

 • druhým balíkom povinného zmluvného poistenia je balík Europartner, ktorý je využiteľný najmä pre vodičov, ktorí majú vyššiu pravdepodobnosť spôsobiť škodu
 • v tomto prípade je limit poistného plnenia pre náhradu škody spôsobenej na živote či na zdraví vo výške 5,24 milióna €, čiže zhodný, ako pri prvom balíku PZP Partner
 • vyšší je však limit v prípade poistného plnenia na majetku, pri vecných škodách a pri náhrade ušlého zisku, ten je až 2,05 milióna € bez ohľadu na počet poškodených
 • k tomuto modulu poistenia poskytuje Kooperativa tiež štandardné asistenčné služby a rovnako tak pripoistenia zamerané na vodiča, posádku, vozidlo a majetok vo vozidle

Bez ohľadu na výber balíčka neuplatňuje Kooperativa amortizáciu. Pokiaľ ide o asistenčné služby, pre všetkých poistníkov má poisťovňa rovnaké podmienky. Rozdiely nie sú ani z pohľadu pripoistení ďalších rizík, tie poisťovňa pridáva k obom balíkom. Poistenie je možné dojednať pre všetky druhy vozidiel vrátane tých so zvláštnym evidenčným číslom.

Vo forme verejného prísľubu Kooperativa zároveň k poisteniu pridáva aj pripoistenia:

Úrazové poistenie: Prvým pripoistením je poistenie úrazu vodiča a posádky poisteného motorového vozidla. Pokiaľ nastanú v súvislosti s prevádzkou motorového vozidla vybrané riziká vo forme trvalých následkov úrazu alebo nastane smrť následkom úrazu, poisťovňa vyplatí poškodeným poistné plnenie. Tu je strop 3320 € za celé obdobie poistenia.

Živelné udalosti: Druhým pripoistením je krytie škôd na majetku v prípade živelnej udalosti. K pripoisteniu sa dojednáva spoluúčasť a maximálne poistné plnenie je 5.000 € pre všetky udalosti za celé poistné obdobie. Poistenie sa týka poškodenia alebo zničenia motorového vozidla prírodnými živlami, požiarom alebo zrútením lietadla.

Stret so zverou: Ak sa obávate škôd na vašom vozidle následkom stretu so zverou, Kooperativa ponúka k PZP aj pripoistenie tohto typu. Podmienkou je, že musí prísť k poškodeniu alebo zničeniu motorového vozidla pri strete so zverou na pozemnej komunikácii na území Slovenskej republiky. Maximálne plnenie je 2000 €.

Batožina: Posledným pripoistením je poistenie batožiny vodiča a členov posádky. Toto poistenie sa týka poškodenia, zničenia alebo straty batožiny pri dopravnej nehode alebo pri živelnej udalosti. Celková výška všetkých poistných plnení za celé obdobie poistenia a pre všetky osoby je stanovená na 500 €, nad túto sumu už poistné krytie neplatí.

Územná platnosť a obmedzenia predmetu poistenia

Povinné zmluvné poistenie poisťovne Kooperativa je poistením zodpovednosti platným na území Slovenskej republiky ako aj na území partnerských štátov v zahraničí, ktoré sú zapojené do systému zelenej karty. PZP tak ponúka komplexné krytie škôd.

Medzi zahraničné krajiny, kde poistenie platí, patria:

 • krajiny Európskej únie, ktoré sú členmi Kancelárie zelenej karty, ktorá je vydávaná na preukázanie sa poistením v zahraničí a ktorú treba mať pri ceste pri sebe
 • krajiny Európy, ktoré síce nie sú členmi Európskej únie, ale aj u nich platí zelená krajina, ide napríklad o Švajčiarsko alebo niektoré severské a balkánske štáty
 • krajiny mimo Európu, ktoré s ňou tesne susedia a sú členmi Kancelárie zelenej karty, sem patrí napríklad Rusko, Izrael alebo Turecko

Povinné zmluvné poistenie slúži na krytie škôd spôsobených motorovým vozidlom, ale nie všetkých typov a kategórií škôd. Existujú výnimky a výluky z poistenia, napríklad škody na vlastnom vozidle, prípadne škody spôsobené manželovi alebo blízkej osobe v domácnosti.

Okrem toho nasledovné škodové udalosti môžu byť výluky či obmedzenia poistenia:

 • škody spôsobené pri motoristických pretekoch a súťažiach, rovnako tak ani škody spôsobené pri prevádzke vozidla pri teroristickom čine a vojnovej udalosti
 • škody spôsobené vodičom, ktorý bol pod vplyvom alkoholických nápojov alebo omamných a psychotropných látok, prípadne škody spôsobené úmyselne
 • škody spôsobené vozidlom, o ktorom vodič vedel, že je technicky nespôsobilé na používanie v premávke na pozemných komunikáciách a tento stav bol príčinou škody

HRANIČNÉ POISTENIE

V PRÍPADE, ŽE PÔJDETE DO KRAJINY, KTORÁ NIE JE ČLENOM KANCELÁRIE ZELENEJ KARTY, JE POTREBNÉ SI DOJEDNAŤ ZVLÁŠŤ POISTENIE, NAZÝVANÉ AJ HRANIČNÉ POISTENIE. PAMÄTAJTE AJ NA TO, ŽE V TAKOMTO ŠTÁTE SA MUSÍTE SPOLIEHAŤ NA VLASTNÉ SILY, TU VÁM ASISTENČNÉ SLUŽBY NEPOMÔŽU.

Viac info a PZP kalkulačku nájdete na tomto webe.

Od admin